معرفي نيروي انساني
تركيب كلي منابع انساني:

پرسنل متخصص: 522 نفر

پرسنل ماهر و استادكار: 684 نفر

پرسنل نيمه ماهر و ساده: 970 نفر

پیمانکاران در کارگاه های شرکت:2023 نفر

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر