خط مشي ايمني
شرکت سهامي ساختمان، سد و تأسيسات آبياري «سابير» بعنوان يکي از قديمي‌ترين شرکت‌هاي عمراني تلاش نموده است در طول چندين دهه فعاليت خود، با اجراي بسياري از طرح‌هاي بزرگ در آباداني و سازندگي کشور سهيم گردد و كاركنان خود را بعنوان سرمايه هاي اصلي شركت تلقي نموده و به اصل « حوادث قابل پيشگيريند» اعتقاد و عقيده دارند.
مديريت ارشد متعهد به رعايت و اجراي نظام مديريت HSE و سرپرستان و ناظران مسئول اشاعه و نهادينه كردن فرهنگ مثبت HSE در خود و زيرمجموعه شان مي باشند و تمامي كاركنان ملزم به مشاركت در اجراي برنامه هاي HSE ، كه شامل تبعيت كامل از تمامي قوانين و دستورالعملهای ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كارها بصورت مسئولانه مي باشند و فعاليت‌هاي خود را با توجه به اصول ايمني، بهداشت و محيط زيست در راستاي مقررات ذيل به اجراء در آورد:
  • انتخاب و بکارگيري نيروهاي شايسته که به عنوان سرمايه اصلي مادي و معنوي شرکت محسوب مي‌شوند مطابق با اصول ايمني، بهداشت و محيط زيست.
  • استفاده بهينه در راستاي بهبود مستمر از منابع انساني، تجهيزات، تأسيسات و ماشين‌آلات با بکارگيري فناوري‌هاي جديد و ايجاد شرايط مناسب کار.
  • افزايش مهارت و ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت مشارکت کارکنان در ارتقاء سطح ايمني و بهداشت از طريق آموزش‌هاي مستمر.
  • تعهد به پيروي از قوانين و مقررات و استانداردهاي ايمني، بهداشت و محيط زيست کشوري و بين‌المللي جهت دستيابي به اهداف کلان ايمني، بهداشت و محيط زيست.
  • برنامه‌ريزي و اقدام مناسب در جهت پيشگيري از مخاطرات براي كليه افراد ذينفع و منابع مادي شركت و کنترل عوامل زيان‌آور محيط کار و ضايعات انساني و بروز بيماري‌هاي شغلي در سازمان.
  • برنامه‌ريزي جهت پيشگيري از آلودگي زيست ‌محيطي در کليه جهات از جمله: « هوا، خاک، آب و ... ».
  • الزام پيمانکاران طرف قرارداد به رعايت مقررات و قوانين ايمني، بهداشت و محيط زيست در قراردادهاي منعقده در پروژه ها.

- ضمنا مميزي ها، نظارت ها و بازنگري ها را در ارتباط با HSE انجام خواهيم داد تا بهبود مستمر عملكرد HSE اندازه گيري و پايش شود.
مدیر عامل

کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت سابیر محفوظ است
طراحی و توسعه : دفتر فنآوری اطلاعات شرکت سابیر